Akcje GPW

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Akcje GPW

Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są na:

 1. Głównym rynku, który jest rynkiem regulowanym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Od 1 lipca 2010 r. na najbardziej płynnych akcjach istnieje możliwość tzw. krótkiej sprzedaży.

 2. NewConnect to rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych firm, działających w obszarze nowych technologii.

  Transakcje przeprowadzane są za pomocą systemu WARSET, który zapewnia pełną automatyzację zawierania transakcji. Jest on zintegrowany z systemami domów maklerskich, dzięki czemu inwestor ma szerokie możliwości korzystania z informacji o sytuacji na rynku. Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń kupna i sprzedaży w momencie dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym giełdy.

  Są dwa rodzaje zleceń maklerskich:

 • zlecenia na rachunek klienta, tworzone na podstawie zleceń inwestorów;

 • zlecenia na rachunek własny.

Inwestorzy mogą składać:

a) zlecenia z limitem ceny, w którym inwestor precyzyjnie określa cenę po jakiej chce kupić lub sprzedać instrument finansowy. W zleceniu kupna jest to cena, powyżej której inwestor nie godzi się na realizację zlecenia, a w zleceniu sprzedaży jest to cena, poniżej której inwestor nie godzi się na realizację zlecenia.

b) zlecenia bez limitu ceny:

 • Zlecenia PCR – Po Cenie Rynkowej
  mogą być wprowadzane na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku i są realizowane po cenie pierwszego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi po jakim dokonana została ostatnie transakcja. Zlecenia po cenie rynkowej mogą zawierać dodatkowe warunki wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej.
 • Zlecenia PCRO – Po Cenie Rynkowej na Otwarcie
  stosowane przy fixingu, przyjmowane na giełdę w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i zamknięcie w systemie notowań ciągłych i systemie kursu jednolitego, oraz w okresach równoważenia rynku. Realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, po kursie jednolitym lub określonym w wyniku równoważenia. Niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym odpowiednio: kursowi otwarcia, zamknięcia, kursowi jednolitemu lub kursowi określonemu w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia te nie mogą zawierać dodatkowych warunków limitu aktywacji, wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej. Nie mogą być również modyfikowane w fazie interwencji.
 • Zlecenia PKC – Po Każdej Cenie
  mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia te złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia PKC nie podlegają modyfikacji w fazie interwencji. Natomiast w fazie notowań ciągłych, z wyjątkiem okresów równoważenia rynku, jeżeli na realizację czeka co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych (odpowiednio sprzedaży lub kupna).

Kurs akcji GPW ustalany jest w tzw. systemie notowań. Może on być ciągły, gdy kurs ustalany jest od transakcji do transakcji lub jednolity, gdy kurs ustalany jest w określonym przedziale czasowym na podstawie zleceń kupna i sprzedaży oraz precyzyjnie określonego algorytmu.

Od 1 stycznia 2011 r. harmonogram sesji giełdowej w systemie WARSET przedstawia się następująco:

a) dla notowań jednolitych z dwoma fixingami

 

8.00-11.00

1. Przyjmowanie zleceń na otwarcie

11.00

2. Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

11.00 -11.30

3. Dogrywka

11.30 -15.00

4. Przyjmowanie zleceń na otwarcie

15.00

5.Otwarcie (określanie kursu jednolitego)

15.00 – 15.30

6. Dogrywka

15.30 – 17.35

7. Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji


Fazy sesji w systemie kursu jednolitego:

 • przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia), brak transakcji;
 • fixing: określenie kursu jednolitego i realizacja zleceń;
 • dogrywka: składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi jednolitemu – cenie z fixingu;
 • przed otwarciem: składanie zleceń na kolejną sesję.

b) dla notowań ciągłych

8.00 -9.00

1. Przyjmowanie zleceń na otwarcie

09.00

2. Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)

9.00 -17.20

3. Notowania ciągłe

17.20 – 17.30

4. Przyjmowanie zleceń na zamknięcie

17.30

5. Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)

17.30 – 17.35

6. Dogrywka

Kluczową rolę w inwestowaniu na rynku akcji odgrywa analiza ryzyka (Na ten temat czytaj na stronie ryzyko) i jego ograniczanie za pomocą dywersyfikacji ( czytaj na stronie dywersyfikacja) tzn. zakupu akcji kilku spółek oraz instrumentów wolnych od ryzyka( czytaj na stronie portfel inwestycyjny) oraz zabezpieczenie ich instrumentami pochodnymi (hedging).Inwestowanie na rynku akcji wymaga od inwestorów posiadania niezbędnej wiedzy, czasu na dokonywanie analiz (lub korzystanie z analiz dokonywanych przez np. system SISS 2010) oraz opracowania odpowiedniej strategii. Wymaga także od inwestorów olbrzymiej dyscypliny, spowodowanej większym ryzykiem ale dającej możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu.

Powiedzieliśmy powyżej, że kluczową rolę w ograniczeniu ryzyka odgrywa portfel akcji. Są dwie metody jego zarządzaniem: zarządzanie aktywne i zarządzanie pasywne. Zarządzanie aktywne zakłada, że rynek nie jest efektywny tzn., że ceny nie odzwierciedlają wszystkich dostępnych informacji. Na podstawie analizy tych informacji formułuje się oczekiwania co do kształtowania się przyszłego dochodu, przy czym zakłada się, że analiza może doprowadzić do uzyskania ponadprzeciętnych dochodów. Podstawowymi metodami opartymi na tej teorii jest analiza fundamentalna i metody analizy kursów akcji (analiza techniczna, modele ekonometryczne, modele matematyczne). Teorią przeciwstawną jest teoria rynku efektywnego. Zakłada ona, że wszystkie dostępne informacje są już zawarte w cenie, nie ma więc sensu dokonywanie analizy, a najlepszym rozwiązaniem jest zakup akcji spółek najbardziej odzwierciedlających indeks (budowanie efektywnego portfela akcji tzw. portfela rynkowego). Analiza fundamentalna i analiza kursów akcji są metodami aktywnego zarządzania portfelem akcji. Dotychczas funkcjonowały oddzielnie, jednak coraz częściej obydwie metody wykorzystuje się równocześnie. Analiza fundamentalna daje nam odpowiedź, w które akcje inwestować, natomiast analiza techniczna kiedy inwestować. Obydwie metody są metodami subiektywnymi. Oznacza to, że każdy analityk (inwestor) może mieć inną ocenę zebranych informacji. Spółka akcyjna jest maleńką komórką całego organizmu jakim jest gospodarka krajowa, a w dobie globalizmu gospodarka światowa. Jeżeli cały organizm jest zdrowy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że i nasza komórka jest zdrowa.

Zobacz także interesujące frazy:

 • gpw akcje notowania;

 • akcje gpw notowania;

 • akcje gpw debiut;

 • notowania akcje gpw;

 • gpw akcje;

 • zapisy na akcje gpw;

 • akcje notowania gpw;

 • akcje gpw forum;

 • akcje gpw onet .